RODO

Klauzula informacyjna RODO – dane osobowe

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Akademia Hokejowa Leszka Laszkiewicza z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 6A, 44-335 Jastrzębi-Zdrój.
  2. Celem zbierania danych jest udział w obozie sportowym.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w zajęciach. W przypadku niepodania danych udział w organizowanych zajęciach nie będzie możliwy .
  5. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, w tym ewentualnie firmie ubezpieczeniowej.
  6. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Administrator może utrwalać, wykorzystać i powielać wizerunek uczestników obozów i zajęć, w formie fotografii lub filmów  za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych. Jednocześnie następuje zrzeczenie się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania wizerunku.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Informacje dotyczące kontaktu z administratorem oraz przysługujących podmiotowi danych praw można uzyskać na naszej stronie internetowej lub wysyłając e-mail z zapytaniem.

 

Wyślij nam wiadomość

Lodowisko Jastor
44-335 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pawła II 6 A

+48 880 924 951, 516 124 560

biuro@laszkahawks.pl